Büyük İşletmeler İçin Ciddi Para Cezalari Gelebilir

okunma sayısı: 1738

30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" 50 ve daha fazla işçi çalıştıran az tehlikeli, tehlikeli veya çok tehlikeli işyerleri için 30 Aralık 2012 tarihinde, 50'den az işçi çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için 30.06.2013, 50'den az işçi çalıştıran az tehlikeli işyerleri için 30.06.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Tehlike sınıfları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete'de tebliğ ekinde ve liste halinde yayınlanmış bulunmaktadır.  

            İdari para cezaları Kanun'un 26.maddesinde düzenlenmiş olup adeta ocak söndüren cinsindendir. Bu nedenle idari para cezalarının hangi durumlarda ve ne miktarda uygulanacağı önem arzetmektedir.

            Aşağıda sıraladığımız idari para cezaları, Kanun'un 26/2.maddesi gereğince, gerekçesi belirtilmek suretiyle "Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü"nce verilir. Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren 30 gün içinde ödenir. İdari para cezaları tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları adına da düzenlenebilir.

            Bu yasa bu şekilde yürürlüğe girerse, İş müfettişinin işverene ceza yazmak için elinde yüzlerce sebep olacaktır. İşletme istediği kadar organize olsun bu cezalardan kurtulması kolay olmayacaktır. Çünkü işveren çok kolay bir şekilde suçlanmaktadır.

 İdari Para Cezaları

1- İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. İşveren, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapacaktır. Aksi halde 2.000 TL idari para cezası uygulanır.

2- İşveren, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak zorundadır. Aksi halde 2.000 TL idari para cezası uygulanır. 

3- İş güvenliği uzmanı'nın görevlendirilmemesi halinde 5.000 TL idari para cezası uygulanır. Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar ceza uygulanır.    

4- İşyeri hekimi'nin görevlendirilmemesi halinde 5.000 TL idari para cezası uygulanır. Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar ceza uygulanır.    

5- Diğer sağlık personeli'nin görevlendirilmemesi halinde 2.500 TL idari para cezası uygulanır. Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar ceza uygulanır.    

6- a) İşveren, görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar. Aksi halde 1.500 TL idari para cezası uygulanır.

    b) İşveren,  işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlar. Aksi halde 1.500 TL idari para cezası uygulanır.

    c) İşveren, çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka         işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir. Aksi halde 1.500 TL idari para cezası uygulanır.

    d) İşveren, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine         getirecektir. Aksi halde yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı 1.000 TL idari para cezası uygulanır. 

7- İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Aksi halde 1.500 TL idari para cezası uygulanır. 

8- Belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurar. Aksi halde 1.500 TL idari para cezası uygulanır.

9- İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi (bkz.md.3 ve10) yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Aksi halde 3.000 TL idari para cezası uygulanır. Aykırılığın devam ettiği her ay için ayrıca 4.500 TL idari para cezası uygulanır.   

10- İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlayacaktır. Aksi halde 1.500 TL idari para cezası uygulanır. 

11- İşveren, acil durum planları, yangınla mücadele, ilk yardım ve tehlike anında işçilerin tahliyesi (md.11-12) konularında gerekli tedbirleri almak zorundadır.  Aksi halde uyulmayan her bir yükümlülük için 1.000 TL ve aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar idari para cezası uygulanır. 

12- İşveren, bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler.  Aksi halde 1.500 TL idari para cezası uygulanır. 

13- İşveren, işyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler. Aksi halde 1.500 TL idari para cezası uygulanır. 

14- İşveren, iş kazalarını, kazadan sonraki 3 iş günü içinde, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını ise öğrendiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde SGK'ya bildirir. Aksi halde 2.000 TL idari para cezası uygulanır.

15- İşveren, işe girişlerde, iş değişikliğinde, iş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde, işin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla, çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır. Aksi halde her çalışan için 1.000 TL idari para cezası uygulanır.

16- Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde sağlık raporu olmadan işe başlatılması halinde her çalışan için 1.000 TL idari para cezası uygulanır. 

17- İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi (bkz.md.16) amacıyla çalışanların ve çalışan temsilcilerinin bilgilendirilmemesi halinde, bilgilendirilmeyen her bir çalışan için 1.000 TL idari para cezası uygulanır. 

18- İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almalarını sağlar. Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz. İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana ilave eğitim verilir. Altı aydan fazla işten uzak kalanlara bilgi yenileme eğitimi verilir. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim süresinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması halinde, bu süreler fazla çalışma olarak değerlendirilir. Aksi halde her çalışan için 1.000 TL idari para cezası uygulanır. 

19- Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması (md.18). Aksi halde madde hükümlerinden her birine aykırılık için ayrı ayrı 1.000 TL idari para cezası uygulanır.     

20- 20.maddede belirtildiği üzere işveren 1 ila 6 arasında çalışan temsilcisi görevlendirir (seçimle, seçimle belirlenemediği durumlarda atamayla). Aksi halde 1.000 TL idari para cezası uygulanır. 

21- Çalışan temsilcilerine ve destek elemanlarına görevlerini yürütmeleri nedeniyle gerekli imkânlar sağlanır ve hakları kısıtlanamaz. Aksi halde 1.000 TL idari para cezası uygulanır. 

22- Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir. Bunun engellenmesi halinde 1.500 TL idari para cezası uygulanır.    

23- 50 ve daha fazla çalışanın bulunması ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturur (md.22). Aksi halde 22.maddede belirtilen hususlara her bir aykırılık için ayrı ayrı 2.000 TL idari para cezası uygulanır. 

24- Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. Yönetim, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir. Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen yönetimlere 5.000 TL  idari para cezası uygulanır. 

25- Bakanlık, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında ölçüm, inceleme ve araştırma yapmaya, bu amaçla numune almaya ve eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde kontrol ve denetim yapmaya yetkilidir. Buna engel olan işverene 5.000 TL  idari para cezası uygulanır. 

26- Çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde, bu tehlike giderilinceye kadar işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur. Durdurma kararına uymayarak, yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmeden devam ettiren işverene 10.000 TL idari para cezası uygulanır. 

27- İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür. Aksi halde her bir çalışan için 1.000 TL ayrıca, aykırılık devam ettiği her ay için de ayrıca aynı miktarda idari para cesası uygulanır. 

28- İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu işveren tarafından hazırlanır (madde 29). 29.maddede belirtilen, büyük kaza önleme potika belgesi hazırlamayan işverene 50.000 TL, güvenlik raporunu hazırlayıp Bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçiren, işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açan veya durdurulan işyerinde faaliyete devam eden işverene 80.000 TL idari para cezası uygulanır. 

29- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmeliklere uyulmaması halinde, uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak 1.000 TL idari para cezası uygulanır.

 

  Yorum Yaz

Konuyla ilgili yorum göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz *

Contact form submitted!
We will be in touch soon.